โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562
24 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา