โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษาได้จัดทำโปรแกรม KPT VIRTUAL SCHOOL ONLINE ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เสมือนมีโรงเรียนที่บ้าน พร้อมทั้งมี APPLICATION ติดตามผลการเรียนแบบ REAL TIME สำหรับผู้ปกครองและครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มคะแนน O-NET , GAT/PAT ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา