::Kornpitacksuksa school::
 
Untitled Document
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา 8.30น.-15.00น.)
 
New Page 1

 

 
        ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล , อนุบาล 1 - 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สอนวิชาการตามแนว
  โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษครูชาวต่าง
  ประเทศทุกวันวันละ 1 ชั่วโมง พร้อมทั้งเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ - ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ การเขียน กับครูชาวต่างประเทศทุกวัน
   
   
   
 
Untitled Document