::Kornpitacksuksa school::
 
Untitled Document
เปิดรับสมัครนักเรียนปี 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา 8.00น.-15.00น.)
 
 
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน


ดร.บุษกร กรพิทักษ์

ผู้จัดการ (บริหารงบประมาณและบุคลากร)

   
ดร.นิสากร ชัชวาลพาณิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
นายสัมฤทธิ์ สากระจาย

หัวหน้าวิชาการ อนุบาลและประถมศึกษา

   
นางสาวกนกวรรณ เนาว์ประดิษฐ์

หัวหน้าแผนกอนุบาล

   
นางยุพิน สากระจาย

หัวหน้าแผนกอนุบาล

   
นางสาวมลชริการ์ จิณะสิทธิ์

หัวหน้าระดับ อ.1

   
นางสาวอุศนันท์ วัฒนวาทิน

หัวหน้าระดับ อ.2

   
นางสาวจิตลัดดา ฤกษ์วิทยชัยกุล

หัวหน้าระดับ อ.3

   
นางอำนวย ธิโสภา

หัวหน้าแผนก ระดับประถม 1-2
   
นางสุมาลี ชุมหล่อ

หัวหน้าระดับประถม 1

   
นางสาวอัฐภิญญา ศรีคำภา

หัวหน้าระดับประถม 2

   
นางสมพิศ มาโนชญ์สกุล

หัวหน้าแผนก ระดับประถม 3-4
   
นางสาวแสงดาว เมืองแก่น

หัวหน้าระดับประถม 3

   
นางสาววัชรี นาพุดซา

หัวหน้าระดับประถม 4

   
นางสาววีนา กุลวุฒิ

หัวหน้าแผนก ระดับประถม 5-6

   
นางสาวสุวรรณี สีฉิม

หัวหน้าระดับประถม 5

   
นายปกรณ์ กาญจนะวสิต

หัวหน้าระดับประถม 6

   
นายมารุต เกื้อกูล

หัวหน้าแผนก ระดับมัธยม

   
นางสุพรรณี พรหมมาอาจ

หัวหน้าระดับมัธยม 1

   
นางสาวนุจรี เชี่ยวชูกุล

หัวหน้าระดับมัธยม 2

   
นางสุพรรษา จันทร์เพ็ญ

หัวหน้าระดับมัธยม 3

   
นางสาวอัจจิมา จันทรา

หัวหน้าระดับมัธยม 4

   
นางสาวอรพินท์ สุขเกษม

หัวหน้าระดับมัธยม 5

   
นางสาวสมฤดี ปราบนคร

หัวหน้าระดับมัธยม 6

   
นายสุคนธ์ คตกฤษณ์

หัวหน้าแผนกพลศึกษาระดับอนุบาล

   
นายทองพูน ศรีสำราญ

หัวหน้าแผนกพลศึกษาระดับประถม-มัธยม

   
นายกิตติชัย จันทะเหลา

หัวหน้าแผนกศิลปะ

   

 

นายนันทศักดิ์ คำเบ้าเมือง

หัวหน้าแผนกดนตรี

 

   
นางสาวจิราพร ไล่มณฑิล

หัวหน้าแผนกนาฏศิลป์

   
นางสาววิไลลักษณ์ แสงอรุณศิลป์

หัวหน้า Phonics

   
นายสเกล กัลยา

หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ

   
นางสาวคณัสนันท์ ทับเจริญ

หัวหน้าฝ่ายงานพยาบาล

   
นางสาวศิริรัตน์ วาสนดิลก

หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

   
นางสาว อรไท ศรีอินทร์

หัวหน้าบรรณารักษ์

   
 
Untitled Document