::Kornpitacksuksa school::
 
Untitled Document
เปิดรับสมัครนักเรียนปี 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา 8.00น.-15.00น.)
 
 
 
"Center menu"
 
      โรงเรียนกรพิทักษ์ มุ่งเน้นการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น รวมถึงมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอันก้าวล้ำ
  ทันสมัยในปัจจุบัน อีกทั้งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม
  จิตสำนึกความเป็นไทย
 
      เรียนดี มีวินัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี
  Good education Good discipline
  The continuation of Thai culture Utilizing
  Advanced technology
 
      มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจเทคโนโลยี
 
 
       โรงเรียนสวย ทันสมัย เอาใจใส่นักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document